Klachtenregeling

Wanneer een cliënt/burger niet tevreden is met de gegeven ondersteuning of handelingswijze van een professional van ElkWelzijn, of een andersoortige klacht heeft over de organisatie, dan kan deze een klacht indienen.

De betrokken medewerker gaat in gesprek met de desbetreffende cliënt/burger over de klacht. Het doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
De medewerker licht altijd de direct leidinggevende in over de klacht. Zo nodig kan de leidinggevende direct aansluiten bij het gesprek tussen cliënt/burger en medewerker.
Komen medewerker en cliënt/burger er samen niet uit, dan kan de cliënt/burger schriftelijk een klacht indienen bij de leidinggevende of via klachten@elkwelzijn.nl.
Als de cliënt/burger mondeling de klacht wil indienen, dan zal de leidinggevende in gesprek gaan met de cliënt/burger. Deze legt de klacht schriftelijk vast en laat dit door de cliënt/burger ondertekenen.


Klachtenbehandeling

De directeur/bestuurder van ElkWelzijn ontvangt en registreert de schriftelijk ingediende klacht en verzendt binnen één week een kopie aan de betrokken medewerker. Wordt de klacht terecht geacht, dan neemt de leidinggevende een besluit tot te nemen maatregelen en/of bemiddeling. Hiervan wordt de indiener van de klacht schriftelijk op de hoogte gesteld.

Als de cliënt/burger het oneens is met de uitspraak die volgt uit de behandeling van de klacht, kan deze in beroep gaan bij de directeur/bestuurder. Dit dient binnen twee weken te gebeuren. Bij dit beroep dient de cliënt/burger een motivatie te geven. Het besluit over het beroep wordt binnen twee weken schriftelijk door de directeur/bestuurder bekend gemaakt.

Gaat het om een klacht van de cliënt/burger jegens een lid van het MT, dan zal het beroep gewend worden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze doorloopt dan dezelfde procedure als de directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder, of in het geval van een klacht jegens een lid van het managementteam, de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan een onafhankelijke commissie instellen. Deze commissie zal samengesteld worden met wederzijds goedkeuren. Deze commissie krijgt een adviesrol in het beroep. De cliënt/burger heeft de mogelijkheid om aan te geven dat het zijn/haar wens is dat er een onafhankelijke commissie meekijkt met het beroep.